Stichting Kiwanis Activiteiten

 

Opgericht: 23 juni 1997

 

Doel:

Het werven van gelden, aan te wenden voor door de vereniging Kiwanis Club Veendam, gevestigd in de gemeente Veendam, aan te wijzen doeleinden. Aanwending dient plaats te vinden ter beoordeling van het bestuur van die vereniging – na raadpleging der leden daarvan – ten nutte van het algemeen of een specifieke doelgroep.”

“Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”

 

 De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

Het voeren van acties, zoals het organiseren of laten organiseren van bijeenkomsten, markten, feesten en overige activiteiten of evenementen, waarbij onder andere zo mogelijk alle leden van Kiwanis Club Veendam worden betrokken, teneinde gelden bijeen te brengen.”

 

Vermogen:

Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

opbrengsten van te organiseren activiteiten

subsidies en donaties

schenkingen, erfstellingen en legaten

alle andere verkrijgingen en baten.”

 

Het bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste drie leden van Kiwanis Club Veendam. Op 1 januari 2018 zijn dat:

 

Gerard van der Scheer - voorzitter

Rob WIllems  - secretaris

Eric Nijsten - penningmeester

 

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

De Stichting is niet belastingplichtig en heeft geen fiscaal nummer.

 

Contact gegevens van de Stichting:

Stichting Kiwanis Activiteiten

p/a Rob Willems

Brilduiker 28

9648DT Veendam

 

Email: stichting@kiwanisveendam.nl

 

Financiële verantwoording: jaarverslag 2013 t/m 2016

2016

2015

2014

2013

 

Uitgevoerde projecten

 

Op 6 juni 2012 heeft Kiwanis Club Veendam een protocol aangenomen ten behoeve van de beoordeling van financieel te ondersteunen projecten: het Protocol ondersteuning projecten. In 2015 is dit protocol ge-update.

 

ANBI Status

De Stichting Kiwanis Activiteiten is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). KvK-nummer 41015565  / RSIN nummer: 806118763

 

 

Protocol ondersteuning projecten

 

Projecten die door Kiwanis Club Veendam ondersteund kunnen worden (sponsoring) vallen in een van de volgende categorieën:

projecten die betrekking te hebben op het verbeteren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen, indachtig ons devies “Serving the children of the World” (passende projecten). Deze projecten moeten tevens voldoen aan de volgende voorwaarde; het zijn:

- Veendammer of regionale projecten, of

- projecten in ontwikkelingsgebieden met een Veendammer contactpersoon (een     aantoonbaar betrouwbare uitvoerder), of

- projecten die aansluiten bij projecten van Kiwanis Nederland of Kiwanis International.

 

andere projecten die door de vergadering van de Kiwanis Club Veendam zijn aangewezen als te ondersteunen (aangewezen projecten).

 

De aanvraag tot sponsoring/financiële ondersteuning van een project wordt onderbouwd met een plan en een budget, en afspraken over de terugkoppeling na uitvoering van het project.

De besluitvorming over de toekenning van sponsorbijdragen tot maximaal € 500 wordt opgedragen aan het bestuur van de Stichting Kiwanis Activiteiten, onder voorwaarde dat de te honoreren projecten voldoen aan de punten 1) en 2), en de beschikbare middelen van de Stichting voldoende zijn.
Een besluit over de toekenning van een sponsorbedrag door het bestuur van de Stichting wordt gemeld aan de eerstkomende vergadering van Kiwanis Club Veendam.

De vergadering van de Kiwanis Club Veendam besluit omtrent de toekenning van sponsorbijdragen van meer dan € 500,-.

 

 

 

 

Tekstvak: Startpagina

`

Wat is Kiwanis?

Adres / vergaderlocatie

Organisatie/Bestuur

Stichting Kiwanis Activiteiten

Bankrekening Stichting Kiwanis Aktiviteiten: NL54Rabo0313778175 (fundraisingprojecten)

Stichting Kiwanis Activiteiten

Bankrekening Stichting Kiwanis Aktiviteiten: NL54Rabo0313778175 (fundraisingprojecten)